Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ενεργειακό Πιστοποιητικό). Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) για όλα τα νέα κτήρια ή τα ριζικώς ανακαινιζόμενα. Επιπλέον η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή ενοικίασης κτιρίων. Η ενεργειακή μελέτη ενός κτηρίου και κατά συνέπεια το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των νέων ή υπαρχόντων κτιρίων με απώτερο σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών στον κτιριακό τομέα.